SAYISAL DERSLER BÖLÜMÜ

MATEMATİK YAKLAŞIMIMIZ

Hızla değişen teknolojik dünyamızın, insanların matematiksel beceri ve anlayışlarına duyduğu talep gittikçe artmaktadır.Okulumuzun uyguladığı PYP programı öğrencilerin bu talepleri nasıl karşılayacağı konusunda geniş araştırmalar yapmıştır ve matematik dersinin müfredata konulması dünyayı anlamamız için sağladığı küresel dil açısından özel bir önem oluşturmuştur. Matematik, problemleri tanımlamak, analiz etmek ve etkili bir şekilde çözmek için önemli bir araçtır.

PYP, öğrencilerin bu küresel dili iyi kullanmalarını ve matematiğe sabit bir vücut dili olarak bakmak yerine bir düşünme biçimi olarak bakmalarını sağlamaktadır. Öğrencilerin, kavramları kullanarak kendi anlamlarını yapılandırmalarını, matematiksel anlayış edinmelerini sağlamaktadır. Matematiğin açık ve gerçekçi içeriklerle öğretilmesi, PYP için temel bir gerekliliktir.

Okulumuzdaki Matematik:

 1. Matematiksel kavram ve uygulamaları, öğrenmeyle birleştirmeye, Tas Kolej Sayisal Dersler Bolumu
 2. Matematiği anlamak için el becerilerinin kullanımına,
 3. Matematik aracılığıyla gerçek yaşam problemlerini çözmeye,
 4. Bildiklerinin ve bilmek istediklerinin yapılandırılmasına,
 5. Muhtemel çoklu çözümler için çeşitli stratejilere,
 6. Sürecin önemine,
 7. Düşünceyi ve önseziyi geliştirmeye,
 8. Sayısal beceriye bakmaksızın geniş bir konu aralığına,
 9. Ölçüm araçları ve bilgisayarların uygun amaçlar için kullanımına,
 10. Matematiği araştıran, sorgulayan, anlamlandıran ve tartışan öğrencilere,
 11. Matematikle yoğun olarak ilgilenen öğrenci ve öğretmenlere büyük önem vermektedir.

FEN BİLİMLERİ YAKLAŞIMIMIZ

Okulumuzda Fen Bilimleri ; doğal dünyanın biyolojik kimyasal ve fiziksel yönlerinin ve bu yönler arasındaki ilişkinin keşfedilmesi olarak görülür.

Değişen ve gelişen dünyada fen bilimleri anlayışımız da evrimleşir.

Fen Bilimleri; öğrenenlerin dünyayı bilimsel açıdan değerlendirebilmelerini ve bilinçli olmalarını sağlar. Merak ve yaratıcılığı özendirir, öğrencinin dünyayı anlamasına yardımcı olur. Böylece eylemsel hareketlerinin dünya üzerinde yarattığı etkiye dair sorumluluk duygusu geliştirmesi hedeflenir.

Okulumuzda Fen Bilimleri Öğrenimi

Fen Bölümü ;hazırlık sınıflarından itibaren ünitelere ve planlamaya dahil olarak yürütülen çalışmalarda öğrencilerin kavramsal düşünmelerini hedefler.

Öğrencilerin bilimsel süreci tecrübe edebilmeleri için gerek uygulamalı laboratuvar çalışmaları ile gerekse sınıf içi aktif etkinliklerle yürütmeleri sağlanır.

 • Laboratuvar çalışmaları; hazırlık sınıfı ve 1. Sınıflarda ünitelerine göre kullanılırken, 2.ve 3. Sınıflarda sorgulamanın kavramlarına göre iki hafta da bir sabit çalışma olarak sınıf ve branş öğretmenlerinin ortaklığı ile yürütülür.
 • Tüm seviyelerde kavramsal ifadelerin içselleştirilebilmesi ve anlam kazanabilmesi için birden fazla yaklaşım ve model kullanılır.
 • Şüpheci yaklaşım ve birden fazla çözüm / öneri olabileceğini görmeleri sağlanır.
 • Veriler üzerinden açıklama ve çıkarımlar yapabilmeleri için öğrencilere tartışma ve diyalog kurma fırsatları sunulur.
 • Öğrencilerimizin öğrendiklerini uygulamaya geçirebilecekleri alanlar yaratmaları için zorlar.
 • Öğrencilerin elde ettikleri becerileri geliştirerek yaşamları boyunca sürdürülebilir olması için destekler.

FEN BİLİMLERİNİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK İÇİN DERS DIŞI ETKİNLİKLER

Sayılı Günler: Her yıl belli bir tema altında Matematik Bölümü ile işbirliği ve ortak çalışma yürüterek , proje yarışmaları, konuklar , belgesel ve çizgi filmler ve farklı seviyelere uygun zengin etkinliklerin yer aldığı bilim haftası organize edilir.

Geziler: Sorgulama ünitelerinin içeriğine uygun geziler düzenlenerek keşfetmeleri için fırsatlar sunulur.

Kulüplerimiz 

Bilim Atölyesi: Çarşamba ve Perşembe günleri farklı seviyelerdeki öğrencilerin proje ve ürün ortaya koyabildikleri çalışmalar yürütülür.

Çevre Kulübü:  Çarşamba ve Perşembe günleri farklı seviyelerde öğrencilerle çevreye karşı duyarlılığı artırmaya yönelik çalışmalar yürütür.