Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Veli Aydınlatma Metni

 

KOZA EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.

ÖZEL TAŞ İLK ve TAŞ ORTA OKULU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ VELİ AYDINLATMA METNİ

 

ÖZEL TAŞ İLK ve ORTA OKULU (“Kurum”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, Kurum olarak hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Kurum ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin öncelikle Anayasa sonrasında ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun şekilde işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

 

Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, KOZA EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. İşletmesi Özel TAŞ İLK VE ORTA OKULU olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede, farklı kanallar ve hukuki gerekçeler çerçevesinde temin edilmekte, kaydetme, saklama gibi süreçler çerçevesinde işlenmekte, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere devredilmekte, söz konusu verilerin güvenliği ve yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesi konusunda her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

 

1) İşlenecek Veriler

 

Sizinle ve okulumuzdan eğitim hizmeti alacak çocuğunuzla ilgili olarak ad, soyadı, adres, telefon numarası, e-posta, medeni ve aile durumuna ilişkin bilgiler, uyruk, din, velayete ilişkin kararlar, çocuğunuzun ders notları, meslek ve eğitim durumu bilgileriniz, çalıştığınız yer, nüfus bilgileriniz, öğrencinin kardeşlerine ilişkin bilgiler gibi bilgiler (Birlikte “kişisel veri”) ile kurumumuz tarafından sunulacak diğer hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için gerekli olabilecek diğer bilgileri toplamaktayız. Ayrıca çocuğunuzla ilgili sizin tarafınızdan paylaşılacak sağlık bilgileri, aşı bilgileri, kan gurubu ve diğer bilgileri okulumuz sağlık birimi tarafından gerekli müdahalenin yapılabilmesi ya da acil müdahale gerektiği takdirde yetkili sağlık personeli ve yetkili makamlarla paylaşılabilmesi için toplanmaktadır.

 

Uzaktan Eğitim Faaliyetleri; İl veya yurt genelinde ilgili resmi makamlarca alınan / alınacak tedbirler kapsamında yüz yüze eğiteme ara verilmesinin gerektiği hallerde, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimlerince hazırlanarak uygulamaya konulan, ilgili Öğretim yılı çalışma takvimi içeriğinde belirlenen süreleri kapsayacak şekilde, mevcut yasal düzenlemeler dikkate alınarak, fiziki olarak verilen yüz yüze eğitime karşılık gelmek kaydıyla sanal olarak gerçekleştirilecek her türlü eğitim ve öğretim faaliyetleri olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda fiziki eğitime eşdeğer olarak uygulanacak uzaktan eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında görüntü ve ses yolu ile katılım sağlanacak faaliyetlerde öğrenciye ait kişisel veriler ile, biyometrik yüz şekli, ses tonu, göz ve ten rengi, boy – kilo bilgileri işlenebilmektedir.

 

Toplanan tüm özel veriler, yurdışında bulunan veri gizliliği ile ilgili aranan niteliklere sahip, gerekli güvenlik tedbirlerini almış, kanunun aradığı şartları sağlayan 3. kişi her türlü sanal ortam hizmet sağlayıcıları ile yurt içinde Eğitim Kurumu ile aralarında gizlilik sözleşmesi bulunan sanal ortam hizmet sağlayıcıları ile faaliyetlerin kesintisiz ve uygun şekilde yürütülebilmesi ile veri depolama amaçları doğrultusunda, kanunların emrettiği hususlar saklı kalmak kaydı ile okul doktoru ve yetkili sağlık personeli ile acil durumlarda yetkili makamlar ve ilgili sağlık birimleri ile paylaşılabilecektir.

 

Öğrencilerimizin velisi olarak size ilişkin, oturduğunuz evin tapu, kira bilgi ve belgeleri, kira rayiç bilgileri, araç ve gayrimenkul bilgileriniz, malvarlığınıza ilişkin diğer bilgileriniz, maaş, aylık gelir bilgileri, diğer çocuklarınıza ilişkin bilgiler, çocuğunuzun ve sizin sağlık bilgileri, ödediğiniz vergiye ilişkin bilgileriniz sadece yetkili birim ve makamlarla paylaşılabilecektir.

 

2) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda ÖZEL TAŞ İLK VE ORTA OKULU internet sitemiz, internet uygulamaları, mobil uygulamalar yolu ile toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, yukarıdaki kanallar vasıtası ile Kurumumuzca sunduğumuz eğitim ve diğer hizmetler ile ticari faaliyetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Kurumumuzun yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu kapsamda Veli olarak sizlerin ve çocuklarımızın kişisel verileri;

 

 • Kanunen alınmasının zorunlu olması,
 • Kurum tarafından eğitim öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi,
 • Hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması ya da,
 • Kişisel verilerinize ilişkin hak ve özgürlüklerinizi zedelemeyecek şekilde ÖZEL TAŞ İLK VE ORTA OKULU lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı,

şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 3 üncü maddesinde belirtilen gerekçeler ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

3) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

 

Veli olarak sizlerin ve çocuklarımızın kişisel verileri, ÖZEL TAŞ İLK VE ORTA OKULU tarafından verilen eğitim ve diğer hizmetleri verebilmek, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, Kurumumuzun ve Kurumumuz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeniz için ilgili mevzuata uygun bir şekilde otomatik ya da otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

 

4) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kurumumuz tarafından toplanan kişisel verileriniz tabi olduğumuz yasal düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun bir şekilde, Kurumumuz tarafından verilen hizmetler ve yapılan sözleşmeler çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı, SGK, Bakanlıklar, Yargı Mercileri ve diğer yetkili kamu ve özel kurumlarla, verdiğimiz hizmetlerin devamını sağlamak veya devamı niteliğindeki hizmetlerin verilebilmesi amacı ile sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ya da tüzel kişilere, tedarikçilerimize, hukuk, mali ya da diğer danışmanlarımıza, denetçilere, ÖZEL TAŞ İLK VE ORTA OKULU’na, hissedarlarımıza ve açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizi sadece Kurumumuz kapsamındaki hizmetlerin sunulması ile ilgili olan kişi ve taraflarla paylaşmaktayız.

 

5) Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

 

Öğrencinize ve size ilişkin kişisel verileriniz ve öğrenci transkriptleri yurtdışında akredite olduğumuz kurum ve kuruluşlara, öğrencilerin yurt dışında bulunan diğer eğitim kurumlarına kabulü, eğitim hizmetimizin kaliteli bir şekilde sunulması, öğrencilerimizin yurtdışına yapacağı seyahatler ve katılacağı organizasyonlara yönelik hazırlıklar ve yukarıda sayılan diğer amaçlarla aktarılabilecektir. Yurtdışına yapılacak veri aktarımında temel prensip verilerin aktarım yapıldığı ülkede de kişisel verilerin korunmasına ilişkin yeterli mevzuatın olmasıdır. Bununla birlikte veri aktarımı yaptığımız ülkelerde bu yönde yeterli bir korumanın bulunmaması halinde, ilgili ülkede veri aktarımının gerçekleştirildiği veri sorumlusu tarafından kişisel verilere ilişkin yeterli korumanın sağlanacağı ve verilerin aktarım amacı dışında kullanılmayacağı yazılı olarak taahhüt edilir ve gerekli olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu nezdindeki izin prosedürü tamamlanır.

 

 

6) Veri İşleme Süresi       

 

Kişisel verileriniz tabi olunan yasal düzenlemelerde belirli bir sürenin öngörülmesi durumunda söz konusu süre ya da bu metinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan süre boyunca kişisel verileriniz işlenebilecektir. Söz konusu yasal sürelerin ya da kişisel verilerinizin toplanma amaçların sona ermesi durumunda ise hukuken meşru bir sebep ve süre bulunmaması halinde bu veriler re’sen Kurumumuz tarafından silinecek, imha edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kişisel verilerinizin silinmesi, imha edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin başvuru hakkınız, aşağıda yer verildiği üzere, saklıdır.

 

7) Verilerin Güvenliği İçin Alınan Tedbirler

 

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini önlemek amacıyla şifreleme, fiziki güvenlik önlemleri, yetki hiyerarşisinin kurgulanması gibi gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmış ve bu verilere erişimi olan personelin kanuna aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme alanı dışında kullanmaması amacıyla gizlilik sözleşmesi imzalanması gibi gerekli idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

 

8) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

 

Kişisel veri sahipleri olarak her zaman;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahipsiniz.

 

Yukarıda yer verilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

 

Kişisel veri sahipleri, yukarıda yer verilen haklarına ilişkin taleplerini; kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle birlikte kurumumuz internet sitesinde yayınlanan ya da okuldan alınacak formda “Veri Sahibi Kişisel Bilgi Formu”nu doldurup imzalayarak Kurumumuza iletebileceklerdir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

 

Adı Soyadı               : __________________________________________

 

Başvuru Tarihi       : __________________________________________

 

İmza                           : __________________________________________